SCHOLARHIP

SCHOLARSHIP

KAZAKH NAITIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Apply for Scholarship

kazakh National Medical University 2021 admissions